Digitalisering i förskolan

Digitalisering i förskolan har öppnat nya vägar för lärande och utveckling. Digitala verktyg blir alltmer integrerade i den pedagogiska miljön, vilket kräver adekvat digital kompetens hos såväl medarbetare som barn på förskolan. Denna utveckling speglar förskolans läroplan där digital teknik ses som en del av barnens lärande. I läroplanen för förskolan står det skrivet att barn "ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information."


På SPIRA Förskolor är vi måna om att använda digitala verktyg restriktivt och endast där det tillför något till undervisningen som bedrivs.


Användning av digitala verktyg i förskolan

För att barnen ska få en meningsfull kontakt med digitala verktyg i förskolan, behöver alla medarbetare på förskolan en god förståelse för hur dessa kan integreras i den dagliga verksamheten och bidra till utvecklingen av undervisningen. På SPIRA Förskolor används bland annat surfplattor, appar, interaktiva spel och programmeringsverktyg, så som enklare robotar för att främja lärandet. Digitaliseringen i förskolan ska alltid ske med barnens bästa i åtanke och på SPIRA Förskolor formas innehållet efter barnens intressen tillsammans med pedagogerna. Vi ser det som viktigt att även utgå från barnens förutsättningar och förkunskaper för att lära barnen om hur de digitala verktygen kan användas av dem i deras kunskapsinhämtning.


Förskollärarens roll i digitaliseringen

Förskollärare behöver idag inte bara pedagogiska färdigheter utan också digital kompetens. Deras uppdrag är att vägleda barnen i användningen av digitala verktyg på ett sätt som gynnar lärandet. Det finns många exempel på hur förskollärare använder tekniken som stöd för att visa barnen nya sätt att utforska världen och lära sig om den. Ofta utgår vi från barns frågor och som forskare tar vi reda på fakta och testar våra hypoteser.


Framtidens förskola och digital kompetens

I en tid där det digitala blir alltmer närvarande i våra liv, måste förskolan utveckla metoder för att integrera digitaliseringen i undervisningen. Det innebär att barnen ska få möjlighet att använda digitala verktyg som en naturlig del av deras lärande. Sådan användning ska alltid ske under förskollärares vägledning för att säkerställa en balanserad och hälsosam skärmförbrukning för barnen.

unsplash