Utvecklingssamtal i förskolan

Utvecklingssamtal i förskolan är ett viktigt verktyg för att följa barnets utveckling och lärande. Dessa samtal ger vårdnadshavare och förskollärare en möjlighet att tillsammans reflektera över barnets framsteg och välbefinnande i förskolemiljön.


Syftet med utvecklingssamtalen

Syftet med utvecklingssamtalen är att skapa en gemensam förståelse kring barnets utveckling och behov. Samtalen bidrar till att stärka samarbetet mellan förskola och hem och ger en grund för barnets fortsatta lärande och utveckling.


Ansvar och roll i utvecklingssamtalet

Förskolläraren ansvarar för att arrangera och leda utvecklingssamtalet. Det är viktigt att förskolläraren förbereder sig väl och använder dokumentation av barnets aktiviteter och framsteg som grund för diskussionen.


Förberedelser inför samtalet

Inför utvecklingssamtalet är det bra om både förskollärare och vårdnadshavare funderar på frågor och reflektioner kring barnets utveckling. Vårdnadshavarna kan även fundera över vad barnet tycker om förskolan och vad barnet själva vill ta upp under samtalet.


Genomförandet av utvecklingssamtalet

Under utvecklingssamtalet går förskolläraren och vårdnadshavarna igenom barnets utveckling på olika områden som sociala färdigheter, språk och motorik. Förskolläraren visar exempel från barnets vardag och diskuterar hur barnet kan stöttas i sin fortsatta utveckling.


Barnets delaktighet

Även om barnet inte alltid närvarar under själva samtalet, är det viktigt att barnets röst hörs. Detta kan ske genom att barnets åsikter och tankar som de delat med förskolläraren tidigare, förmedlas under samtalet.


Dokumentation och uppföljning

Efter utvecklingssamtalet tar förskolläraren ansvar för att dokumentera vad som sagts och de mål som satts upp. Detta dokument fungerar som en referenspunkt för kommande samtal och för att följa upp barnets utveckling.


Avslutande tankar

Utvecklingssamtalet är en värdefull tid för reflektion och samarbete. Det är en chans att säkerställa att barnet får de förutsättningar som krävs för att utvecklas väl i förskolan och hemma. Genom dessa samtal kan förskolan och familjen tillsammans bidra till barnets bästa.

Flicka tittar in i kameran
Barnhand håller i en penna
unsplash