Förskollärarens roll och undervisning i förskolan

Förskoleläraren är en utbildad pedagog som har det övergripande ansvaret för undervisning i förskolan. De leder det pedagogiska arbetet med en djup förståelse för barns utveckling och lärande. Genom sin expertis utvecklar förskoleläraren en lärandemiljö som är både utmanande och stöttande, där barnen kan utforska, upptäcka och lära sig i en trygg atmosfär. På SPIRA förskolor strävar vi efter att alltid ha minst en legitimerad förskolelärare per avdelning.


Olika roller

Utöver förskolelärare finns många viktiga roller i förskolan.


Barnskötare

Barnskötare arbetar tillsammans med förskolelärare för att genomföra det dagliga pedagogiska arbetet. De bistår i omsorgen om barnen och i skapandet av en stimulerande och utvecklande lärmiljö. Tillsammans med förskoleläraren är det de som ofta är de personer som har mest direktkontakt med barnen under dagen.


Specialpedagog/Speciallärare

Specialpedagoger eller speciallärare har expertis i att stödja barn med särskilda behov. De arbetar med att anpassa miljön och aktiviteterna så att alla barn får möjlighet att utvecklas och lära på bästa sätt. Denna roll tas in vid behov.


Rektor

SPIRA Förskolors rektor har det övergripande ansvaret för förskolans verksamhet. Denna roll inkluderar administration, personalledning och att se till att förskolan följer gällande lagar och riktlinjer. Rektorn arbetar också med att utveckla verksamhetens kvalitet och innehåll. På SPIRA Förskolor är Adrienn Demeter rektor.


Skapandet av en trygg och stimulerande miljö

Förskollärarna spelar en central roll för utveckling och lärande hos våra barn. Deras roll sträcker sig långt bortom det traditionella begreppet "lärare" och omfattar en mängd olika aspekter. Genom ansvarsfull undervisning och kreativa pedagogiska metoder skapas en grund för livslångt lärande. Utbildningen i förskolan syftar till att stimulera och utmana barnen på deras egen nivå, samtidigt som det läggs vikt vid lekens betydelse för lärandet.


Ett av förskolelärarens främsta uppdrag är att skapa en trygg och stimulerande miljö som uppmuntrar till nyfikenhet och lust att lära. De använder sig av lek och kreativa aktiviteter för att främja barnens språkutveckling, matematiska förståelse, sociala färdigheter och mycket mer. Denna miljö hjälper barnen att känna sig trygga, vilket är fundamentalt för all inlärning och utveckling.


Förskolläraren har det övergripande ansvaret för att undervisningen på förskolan är i linje med läroplanens mål. Det innebär att förskolläraren behöver planera, genomföra, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet som stödjer varje barns utveckling.


De pedagogiska metoderna ska anpassas efter barngruppens sammansättning och varje enskilt barns behov och förutsättningar. Målet är att främja barnens utveckling och förmåga att utvecklas i en trygg och stimulerande miljö.


Genom nära samarbete med andra i arbetslaget skapas en rik och mångsidig lärmiljö. Detta kräver tid, tålamod och en förmåga att se varje barn.


Pedagogiskt arbete för utveckling och lärande

Undervisningen i förskolan är inte enbart att förmedla kunskap, utan även att skapa förutsättningar för barnens sociala och emotionella utveckling. Personalen på förskolan använder sig av olika pedagogiska metoder för att engagera barnen i lärandeprocessen, vilket kan innebära allt från sång och rörelse till naturvetenskapliga experiment.


Förskoleläraren är också central för att stödja och utveckla barnens sociala kompetens. De lär barnen att interagera med andra, utveckla empati och förstå sina egna och andras känslor. Detta är grundläggande för att barnen ska kunna bygga relationer och trivas i en grupp.


Undervisning i förskolan - Förskolans läroplan och lärandemål

Läroplanen för förskolan sätter ramverket för undervisningens innehåll och mål. Förskollärarna har ansvar för att läroplanens mål uppfylls, vilket inkluderar att barnen ska få möjlighet att utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Lärandet hos barnen sker genom lek, kreativa uttryck och utforskande verksamheter.


Förskolans arbete med läroplanen är centralt för att säkerställa kvalitet och riktning i undervisningen. Läroplanen för förskolan är ett styrdokument som alla förskolor i Sverige ska följa. Läroplanen anger mål och riktlinjer för barnens lärande och välbefinnande och är utformad för att vägleda förskollärare i deras pedagogiska arbete.


Läroplanens syfte är att säkerställa att alla barn får tillgång till utbildning av hög kvalitet som främjar deras utveckling och lärande. Den fokuserar på att barnen ska utveckla en förståelse för sig själva och sin omvärld. Det inkluderar bland annat att utveckla förmågor som språk, matematik, vetenskaplig förståelse, motorik, social kompetens och förmågan att skapa, uttrycka sig och kommunicera.


Förskolepedagog läser bok för barn
Förskolepedgod lär flicka klockan

Lärande genom lek och barnens delaktighet

En grundpelare i förskolans läroplan är betoningen på lekens betydelse för lärande. Leken ses som en naturlig del av barnens liv och utveckling. Genom lek får barnen utforska, experimentera och lära i en kreativ och stimulerande miljö. Förskollärare ska uppmuntra och arrangera lekmiljöer som är rika på möjligheter för barnen att utveckla sina färdigheter och kunskaper.


Förskolans läroplan betonar också barnens rätt till delaktighet. Barnen ska ges möjlighet att påverka sin vardag och sitt lärande. Detta uppnås genom att lyssna till barnens åsikter och intressen och genom att inkludera dem i beslutsprocesser som rör deras egen situation i förskolan.


Observation och uppföljning

En viktig del av förskolelärarens roll är att observera barnens utveckling. Genom att noggrant följa varje barns framsteg kan förskoleläraren anpassa det pedagogiska upplägget så att det möter varje barns unika behov och intressen.

Förskollärarna ska regelbundet reflektera över och bedöma läroplanens genomslag i det pedagogiska arbetet, för att säkerställa att undervisningen hela tiden utvecklas och förbättras för att möta barnens behov. Genom ett strukturerat och reflekterat arbete med läroplanen säkerställer förskolan att varje barn får de bästa förutsättningarna för sin utveckling och sitt lärande.


Inom förskollärarnas ansvar ligger även att vara en länk mellan förskolan och hemmet, och på så sätt ansvara för en viktig del av barnens utveckling. Förskolan delar med sig av barnets utveckling och dagliga erfarenheter och ser till att vårdnadshavarna är väl informerade och delaktiga i barnets lärandeprocess.

Genom att informera och involvera vårdnadshavarna i läroplanens innehåll och hur den omsätts i praktiken, kan en starkare grund för barnens utveckling byggas.


Samverkan och samarbete

Slutligen arbetar förskoleläraren tillsammans med de andra i förskolans team för att säkerställa att varje barn får en kvalitativ och sammanhängande utbildning. De arbetar nära med barnskötare, specialpedagoger och andra för att erbjuda en omfattande pedagogisk erfarenhet.


Förskollärarnas arbete är fundamentalt för att ge barnen en bra start i livet. Genom att arbeta tillsammans med vårdnadshavare och barn, skapar vi en miljö där lärande och utveckling går hand i hand. Barnens första år i förskolan lägger grunden för en livslång kärlek till lärande och upptäckarglädje.


Förskolepedagog sitter tillsammans med barngrupp på golvet
Flicka håller färgpennor i handen