Rutin vid kränkande behandling - hur vi agerar

På SPIRA Förskolor strävar vi alltid efter en trygg och säker miljö för alla våra barn och medarbetare. En trygg miljö är en förutsättning för barnens lärande och utveckling och arbetet är därför väldigt viktigt för oss. Denna rutin vid kränkande behandling ger en översikt över de åtgärder som ska vidtas när vi får kännedom om en eventuell kränkande behandling, och hur processen ser ut för den som gjort en anmälan om kränkning eller diskriminering. Denna rutin gäller för och finns på samtliga verksamheter såväl förskolor, grundskolor, gymnasium och vuxenutbildningar inom vår koncern Cedergrenska.


Definitioner

Att bli kränkt i skolan eller förskolan refererar till när en elevs eller barns integritet och värdighet angrips på ett sätt som kan vara skadligt för elevens eller barnets välbefinnande. Detta kan innebära fysiska handlingar såsom slag eller knuffar, men det omfattar även psykiskt skadliga beteenden som mobbning, utfrysning, rasistiska tillmälen, sexuella trakasserier, näthat eller andra former av nedvärderande behandling. För att en handling eller ett beteende ska betraktas som en kränkning måste det strida mot grundläggande mänskliga rättigheter och den respekt för människors lika värde som skolan och förskolan ska främja.


Diskriminering är när någon missgynnas eller behandlas sämre än någon annan gällande någon av de sju olika diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning samt ålder. Det går att bli diskriminerad både direkt och indirekt. Trakasserier är ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling är ett uppträdande som utan att ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna kränker en persons värdighet. Mobbning är att en eller flera personer utsätts systematiskt och återkommande för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Kränkningar kan vara både enstaka händelser och mer upprepade handlingar som skapar en otrygg och respektlös atmosfär för barnet eller eleven.


Det är alltid den som utsätts för kränkande behandling som avgör vad som för denne är kränkande. Om du som är elev hos oss eller ditt barn har blivit utsatt för något av detta enligt ovan i skolan eller förskolan och vill anmäla; kontakta mentor, kurator, platschef, biträdande rektor eller rektor. I Sverige ska alla skolor och förskolor enligt lagen aktivt arbeta för att förebygga och förhindra alla former av kränkande behandling av barn och elever. Skolans eller förskolans personal har ett ansvar att agera omgående vid misstanke om kränkningar. Det innebär att rektorn eller huvudman måste vidta åtgärder för att utreda händelsen skyndsamt och vid behov för att stödja det drabbade barnet eller eleven.


Hur gör man en kränkningsanmälan och vad händer?

Initialt tar du kontakt med mentor, kurator, platschef, biträdande rektor eller rektor på din enhet när du ska anmäla kränkningar. När förskolan eller skolan får kännedom om att ett barn eller en elev kan ha blivit utsatt för kränkande behandling ska koncernens rutin för att hantera situationen aktiveras. Det första steget är att personalen ska säkerställa barnets och elevens trygghet och välbefinnande.


Utredningsprocessen

Utredningen av en kränkningsanmälan innebär att rektorn på förskolan, skolan eller huvudmannen behöver börja samla in information och utifrån behov pratar med alla inblandade parter, inklusive barnet, vårdnadshavare och andra barn eller annan elev. Detta görs för att få en klar bild av händelsen och identifiera vilka åtgärder som behövs. Utredningen som genomförs av rektorn eller huvudmannen kan ta cirka två veckor och återrapporterar alltid skyndsamt till berörda.


Efterföljande stöd

Efter att en kränkningsanmälan har hanterats, fortsätter skola eller förskola att ge stöd till den drabbade eleven. Det kan innebära samtal med skolans kurator eller även andra former av anpassat stöd.


Utvärdering och uppföljning

Skolan och förskolan utvärderar och följer upp varje enskilt fall för att säkerställa att de vidtagna åtgärderna har varit effektiva och för att lära för framtiden. Vi på SPIRA vill understryka vårt engagemang för en trygg och stöttande miljö där alla barn och elever ska kunna utvecklas och lära sig, fritt från kränkningar. Det är genom vårt gemensamma arbete som vi kan förebygga och hantera anmälningar om kränkande behandling. Tillsammans skapar vi en kärleksfull och respektfull atmosfär för våra barn och elever, där de känner sig värderade och skyddade varje dag.


Plan mot kränkande behandling

Skola och förskola behöver arbeta förebyggande. För att förebygga och förhindra kränkande behandling finns verksamhetens Plan mot kränkande behandling, vilken kontinuerligt revideras och förbättras. Planen ska innefatta bland annat utbildning för barn, elever och personal samt tydliga rutiner för hur man agerar vid tecken på trakasserier eller mobbning. Även vårdnadshavarnas roll i arbetet mot kränkande behandling är avgörande. Skolan strävar efter en öppen dialog och samarbete för att skapa en tryggare förskole- och skolmiljö.


En plan mot kränkande behandling behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Planen ska uppdateras årligen och finnas tillgänglig på respektive enhet. Ta kontakt med rektor för att ta del av verksamhetens plan eller fråga mer om arbetet.

 

Barn bygger klossar
Mjukisdjur i form av en apa
unsplash